Všeobecné obchodní podmínky pro Žárovky-JASO.cz

Prodávající

Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu společnost Oskar Stanečka JASO, Myslbekova 14, 741 01 Nový Jičín (další údaje o společnosti najdete na stránce "O nás" nebo "Kontakt").

Kupující

Koncový spotřebitel. Právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí Zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy a novelami.

Cena zboží

Cena zboží v internetovém obchodě je vždy aktuální a platná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění Kupujícího.

Změna ceny zboží v internetovém obchodě nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky Kupujícího.

Prostředky komunikace

Pro účely vzájemné komunikace Kupujícího a Prodávajícího slouží zejména e-mail a telefon.

Náklady spojené s použitím dálkových komunikačních prostředků hradí Kupující nebo Prodávající dle charakteru použitého komunikačního prostředku, platných podmínek a sazebníků poskytovatelů komunikačního prostředku.

Objednávka zboží

Přijatá objednávka se stává pro obě strany platnou momentem telefonického či e-mailového potvrzení ze strany Prodávajícího. K tomuto potvrzení využije Prodávající kontaktní údaje zadané Kupujícím při objednání zboží.

Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží Kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím 3. osoby (přepravce).

Kupující může objednávku upravit či stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyřízení.

Prodávající má právo objednávku stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyřízení z důvodu:

  • bez udání důvodu
  • zboží již není možné pro Kupujícího obstarat z důvodu ukončení výroby či dodávek.

Dodací lhůty

Dodací lhůtu vidí Kupující na internetových stránkách Prodávajícího včetně možnosti dodání zboží. Přesnou dodací lhůtu, pokud je zboží skladem, nebo předpokládanou dodací lhůtu, pokud zboží není skladem, se Kupující dozví od Prodávajícího v momentu potvrzení objednávky.

Dodání zboží

Aktuální možnosti dodání zboží jsou zveřejněny u každého výrobku v internetovém obchodě.

Platební podmínky

Zboží může být zaplaceno v hotovosti při jeho převzetí. Kupujícímu je dodán daňový doklad splňující veškeré náležitosti dané zákonem. Kupující může zboží také uhradit bezhotovostně předem na bankovní účet Prodávajícího na základě zálohového dokladu, při dodání zboží pak Kupující obdrží daňový doklad. Přesné podmínky jednotlivých platebních možností jsou zveřejněny v internetovém katalogu Prodávajícího nebo písemně na vyžádání.

Zboží zůstává majetkem Prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží.

Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb., má Kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno způsobem objednání jiným než osobně. Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců. V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky:

  • zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení,
  • zboží musí být navráceno s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, záručních listů atd.).

Pro urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy a navrácení peněz doporučujeme přiložit k vracenému zboží vlastnoručně podepsaný průvodní dopis nebo dopis s tímto obsahem:

"Jednostranně odstupuji od kupní smlovy uzavřené dle objednávky [číslo objednávky], dne [datum objednávky] na položku/ky [zboží]. Vrácenou částku za vrácené zboží, prosím, vraťte na účet [číslo účtu]."

Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně (nikoliv na dobírku).

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se jedná o dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Reklamace / Odpovědnost za vady

Reklamační podmínky jsou plně v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník (dále jen "Zákon"), a v situacích, které nejsou přímo řešeny těmito reklamačními podmínkami, se postupuje dle ustanovení tohoto Zákona.

Právo z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace") je možné uplatnit pouze na zboží zakoupené od Prodávajícího a v záruční době.

Délka záruční doby je uvedena na daňovém dokladu za Zboží. Není-li tam uvedena, je stanovena Zákonem na 24 měsíců až na výjimky uvedené v Zákoně

Vykazuje-li objednané Zboží zjevné nedostatky již při přebírání zboží, má Kupující právo Zboží nepřevzít. V takovém případě bude Zboží zasláno zpět Prodávajícímu. Ten má povinnost vše uvést do pořádku a Zboží Kupujícímu odeslat znovu v co nejkratším možném termínu.

V případě, že se při užívání Zboží Kupujícímu vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující postupovat v souladu s těmito reklamačními podmínkami a uplatňovat Reklamaci.

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení nabývá účinnosti dnem akceptace přijetí zboží Prodávajícím. Prodávající má právo neakceptovat přijetí zboží od Kupujícího v případě, že nejsou splněny podmínky dané Zákonem a Obchodními podmínkami Prodávajícího.

V případě odstoupení od smlouvy se smlouva kompletně ruší a smluvní strany jsou si povinny navrátit všechna plnění, která si na jejím základě již poskytly.

V případě zasílání reklamovaného Zboží Prodávajícímu prostřednictvím přepravní služby je Kupující povinen ke Zboží přibalit vyplněnou žádost o reklamaci. Tuto žádost si může opatřit různými způsoby (stáhnout z internetu, vyžádat k zaslání emailem, telefonicky či poštou).

V případě zasílání reklamovaného Zboží Prodávajícímu se za den přijetí Reklamace považuje den obdržení poslední součásti Zboží Prodávajícím. A za den vyřízení reklamace se považuje den předání vyřízené Reklamace přepravní službě. V tomto případě je Kupující také povinen zaslat reklamované Zboží spolu s veškerým příslušenstvím. Doporučujeme zaslat reklamované Zboží spolu s kopií záručního listu a žádostí o reklamaci a kopií daňového dokladu. Kupující je povinen zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození Zboží. Při této přepravě je za řádné doručení k Prodávajícímu zodpovědný Kupující, který uplatňuje reklamaci.

V případě, že Kupující bude požadovat řešení Reklamace formou opravy, má Prodávající v rámci urychlení vyřízení reklamace právo ho přesměrovat na servisního partnera příslušného výrobce.

Reklamace musí být vyřízena bez odkladu a v co nejkratším možném termínu. Platí zde zákonná lhůta, tedy 30 dní od dne následujícího po dni doručení žádosti o reklamaci Prodávajícímu, pokud se Prodávající nedohodne s Kupujícím na lhůtě delší. Není-li poté Reklamace vyřízena vznikají Kupujícímu stejná práva a povinnosti jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Kupující je povinen převzít si vyřízenou Reklamaci co nejdříve na výzvu Prodávajícího, případně dohodnout podmínky přepravy s Prodávajícím. Prodávající označí Reklamaci za neoprávněnou v případě, že:

  • vada vznikla nepřiměřeným zacházením či použitím,
  • byla vada způsobena v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození či povětrnostních vlivů.

Ochrana osobních dat

Veškerá osobní data Kupujícího jsou Prodávajícím považována za soukromá a důvěrná. Tato data jsou tedy bezpečně uložena na našich chráněných serverech a nejsou poskytována třetím osobám. Jedinou výjimkou jsou externí dopravní služby, případně finanční instituce poskytující splátkový prodej, a to pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro doručení zboží klientovi.

Změna uložených osobních dat je možná po přihlášení Kupujícího do uživatelské sekce nebo na základě telefonického nebo emailového vyžádání Kupujícího u Prodávajícího.

Veškerá uložená osobní data Kupujícího lze na telefonické nebo e-mailové vyžádání smazat z databáze.

Informace od Kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost Prodávající vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 12. 9. 2013.


facebook