Reklamační řád

V reklamačním řádu internetového obchodu Zarovky-JASO.cz naleznete informace potřebné k uplatnění vaší reklamace zboží zakoupeného v našem e-shopu.

Reklamační podmínky jsou plně v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník (dále jen "Zákon"), a v situacích, které nejsou přímo řešeny těmito reklamačními podmínkami, se postupuje dle ustanovení tohoto Zákona.

Právo z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace") je možné uplatnit pouze na zboží zakoupené od Prodávajícího a v záruční době.

Délka záruční doby je uvedena na daňovém dokladu za Zboží. Není-li tam uvedena, je stanovena Zákonem na 24 měsíců až na výjimky uvedené v Zákoně

Vykazuje-li objednané Zboží zjevné nedostatky již při přebírání zboží, má Kupující právo Zboží nepřevzít. V takovém případě bude Zboží zasláno zpět Prodávajícímu. Ten má povinnost vše uvést do pořádku a Zboží Kupujícímu odeslat znovu v co nejkratším možném termínu.

V případě, že se při užívání Zboží Kupujícímu vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující postupovat v souladu s těmito reklamačními podmínkami a uplatňovat Reklamaci.

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení nabývá účinnosti dnem akceptace přijetí zboží Prodávajícím. Prodávající má právo neakceptovat přijetí zboží od Kupujícího v případě, že nejsou splněny podmínky dané Zákonem a Obchodními podmínkami Prodávajícího.

V případě odstoupení od smlouvy se smlouva kompletně ruší a smluvní strany jsou si povinny navrátit všechna plnění, která si na jejím základě již poskytly.

V případě zasílání reklamovaného Zboží Prodávajícímu prostřednictvím přepravní služby je Kupující povinen ke Zboží přibalit vyplněnou žádost o reklamaci. Tuto žádost si může opatřit různými způsoby (stáhnout z internetu, vyžádat k zaslání emailem, telefonicky či pozemní poštou).

V případě zasílání reklamovaného Zboží Prodávajícímu se za den přijetí Reklamace považuje den obdržení poslední součásti Zboží Prodávajícím. A za den vyřízení reklamace se považuje den předání vyřízené Reklamace přepravní službě. V tomto případě je Kupující také povinen zaslat reklamované Zboží spolu s veškerým příslušenstvím. Doporučujeme přiložit k reklamovanému zboží také kopii záručního listu a žádost o reklamaci a kopii daňového dokladu. Kupující je povinen zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození Zboží. Při této přepravě je za řádné doručení k Prodávajícímu zodpovědný Kupující, který uplatňuje reklamaci.

V případě, že Kupující bude požadovat řešení Reklamace formou opravy, má Prodávající v rámci urychlení vyřízení reklamace právo ho přesměrovat na servisního partnera příslušného výrobce.

Reklamace musí být vyřízena bez odkladu a v co nejkratším možném termínu. Platí zde zákonná lhůta, tedy 30 dní od dne následujícího po dni doručení žádosti o reklamaci Prodávajícímu, pokud se Prodávající nedohodne s Kupujícím na lhůtě delší. Není-li poté Reklamace vyřízena vznikají Kupujícímu stejná práva a povinnosti jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Kupující je povinen převzít si vyřízenou Reklamaci co nejdříve na výzvu Prodávajícího, případně dohodnout podmínky přepravy s Prodávajícím. Prodávající označí Reklamaci za neoprávněnou v případě, že:

  • vada vznikla nepřiměřeným zacházením či použitím,
  • byla vada způsobena v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození či povětrnostních vlivů.

Více informací naleznete v našich Všeobecných obchodních podmínkách.


facebook